Tolga

Tolga kommunevåpen 62x78.bmp_2

Tolga kommune ligger i Hedmark fylke, mellom regionsentrene Røros og Tynset, og har om lag 1700 innbyggere. Kommunen er kjent for sin Olsokfeiring, sitt sentrum med gamle bevarte gårder og fjellbygda Vingelen som er en av Norges best bevarte bygder.

Tolga kommune er en aktiv jordbrukskommune blant annet med høy andel økologiske bruk.

Tolgas satsing på kulturskole gir resultater.  Svært mange ungdommer fra kommunen satser videre på musikk, dans og drama på videregående, og kommunen har et særdeles aktivt kulturliv. Bygda Vingelen, som grenser mot Forollhogna nasjonalpark, har fått status som nasjonalparklandsby.  Her finner du aktiv seterdrift og et særpreget kulturlandskap med godt bevart bygningsmiljø.

Tolga har full barnehagedekning.  Vingelen har egen barneskole, mens det er kombinert barne-og ungdomsskole i Tolga sentrum.

Tolga har god tilgang på byggeklare tomter, både sentrumsnært i Tolgensli, og spredt.  Kommunen jobber også med å avklare store tomter for småbruk i Vingelen, og med å fristille småbruk til leie eller eie.
...og ingen feirer Olsok som Tolgingene. Da er det det kulturarrangementer i hele kommunen i over ei uke.

Les mer på Tolga kommunes egne hjemmesider