Uttalelser fra Regionrådet i 2012

19.10.2012   Tilbudsstrukturen for videregående opplæring 2013-2014
Behandlet administrativet, sendt Hedmark fylkeskommune

06.09.2012    Innspill til Regional næringsstrategi for jordbruket i Hedmark/ Regionalt miljøprogram for jordbruket i Hedmark
Sendt Fylkesmannen i Hedmark

20.06.2012    Forslag til strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 - høring
Sendt Fylkesmannen i Oppland

08.05.2012    Innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023
Sendt Samferdselsdepartementet

04.05.2012    Strategisk fokus 2025 - høring
Sendt Sykehuset Innlandet HF

26.04.2012    Innspill til Regional Samferdselsplan, NTP, Handlingsprogram fylkesveger og Tiltaksprogram Hedmark Trafikk FKF
Sendt Hedmark fylkeskommune

02.03.2012    Stortingsmelding nr 9 om landbruks- og matpolitikken - uttalelse
Sendt Næringskomitèen på Stortinget

02.03.2012    Regional planstrategi for Hedmark - høring
Sendt Hedmark fylkeskommune

01.02.2012    Regional samferdselsplan for Hedmark - forslag til planprogram
Sendt Hedmark fylkeskommune