Uttalelser fra Regionrådet i 2013

23.10.2013 Handlingsprogram 2014-2017 for riks og fylkesveger - Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2013
Sendt Hedmark fylkeskommune

11.10.2013 Tilbudsstrukturen for videregående opplæring 2014 - 2015 - høringsuttalelse,
Behandlet administrativt, sendt Hedmark fylkeskommune

02.10.2013 Tiltaksplan for Hedmark trafikk FKF 2014 - 17 - høring
Sendt Hedmark fylkeskommune

02.10.2013 NoU: 2013: Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - høring
Sendt Justis- og beredskapsdepartementet

15.08.2013 Lokalsykehusene på Kongsvinger og Tynset må bestå
Sendt styret i Sykehuset Innlandet HF

13.08.2013 Endring i rovviltforskriften - forvaltningsområdet for ynglende ulv - høringsuttalelse
Sendt Miljøverndepartementet

14.05.2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - høringsuttalelse
Sendt Hedmark fylkeskommune

02.05.2013 Høring "Plan for inkludering og likestilling i Hedmark 2014 - 2017"
Sendt Hedmark fylkeskommune v/Kultur, bibliotek og kompetanse

25.04.2013 Transportplan Sør-Trøndelag 2014 - 2023, del 2 prioriteringer - høringsuttalelse
Sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune

15.04.2013 Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2014-2017 - høring
Sendt Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen, Region øst

07.03.2013 Eventuelt ungdomsfengsel i Folldal - uttalelse
Sendt Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet

06.03.2013 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2013-2017 - høringsuttalelse
Sendt Fylkesmannen i Hedmark

06.03.2013 Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 - uttalelse
Sendt Rovviltnemda i region 6 c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

06.02.2013 Transportplan Sør-Trøndelag 2014 - 2023, utfordringer - høringsuttalelse
Sendt Sør-Trøndelag fylkeskommune