Skip Navigation LinksDu er her - Regionrådet

Regionrådet

Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen samt Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner.
Regionrådet  behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssamenheng. Arbeidet  ledes av et arbeidsutvalg med de åtte ordførerne og fylkesrådet i Hedmark.

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Den 25.11.2019 ble det sendt innspill til Fylkesutvalget og Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune

 •  Nei til nedleggelse av spisset toppidrett ved Nord-Østerdal videregående skole

Leses her 

Ny leder og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen

På Regionrådets møte 20. november ble Runa Finborud, ordfører i Os kommune valgt til leder og Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal kommune valgt til nestleder i Regionrådet for Fjellregionen for perioden 2019 - 2023.

Vi gratulerer og ønsker de lykke til !

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 6. november 2019 følgende høringsuttalelser som er av stor betydning for innbyggerne i Fjellregionen 

 • Fritt skolevalg - høring om endinger i forskrift til opplæringsloven kapittel 6
 • Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerskapsloven)
 • Endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommune

Uttalelsene leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen har gitt uttalelse til

 • Tilpasninger i kapitalkravene for banker - høring 

Leses her

Høringer fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16. september 2019

 • Høring rovviltforvaltning
 • Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Leses her

AU-møte 09.10.2019 avlyses

Møte i arbeidsutvalget onsdag 9. oktober avlyses.

AU-møte 04.09.2019 flyttes

Møte i arbeidsutvalget flyttes til mandag 16. september 2019, kl. 18.00.

Hvor møte skal avholdes er foreløbig ikke bestemt, og vil fremgå av møteinnkallingen.

Ønsker bedre dialog om videregående skoler

Regionrådet for Fjellregionen ønsker en bedre dialog om tilbudet ved de tre videregående skolene i regionen, og anmoder skoleeierne om at man sammen tar et initiativ for å få til dette gjennom et større møte med offentlige virksomheter og næringslivet . Dette er noe av budskapet i en høringsuttalelse om  tilbudsstrukturen i Innlandet fylkeskommune, der det ikke legges opp til endringer ved Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole. Regionrådet er opptatt av at det er viktig å se tilbudene ved disse skolene i sammenheng med tilbudet ved Røros videregående skole. Høringsuttalelsen kan leses her

Gods på bane kan dobles - med elektrifisering

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet har i formiddag fått overlevert en rapport fra lederen i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Arnfinn Nergård, om potensialet for økt godsmengde på bane mellom nord og sør. Rapporten viser blant annet at mengden kan dobles og hindre 110.000 trailere i året på veier som riksvei 3. Flere tiltak, som elektrifisering av Røros- og Solørbanen, må til for at dette skal kunne realiseres. Rapporten viser at potensialet forsvarer en investering på om lag 30 milliarder kroner. Rapporten kan leses her

Høring fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 5. juni 2019

 • Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene - høring

Leses her
 

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 8. mai 2019

 • Innspill til Struktur for domstolene

Leses her 

Høring og innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 1. april 2019

 • Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring 
 • Innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer 

Leses her

Innspill fra Regionrådet for Fjellregionen

Den 14. mars 2019 ble det sendt innspill til Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og
Statens Vegvesen

 • Trafikkstasjonene på Tynset og Røros må bestå med fullverdige tjenester

Leses her

AU-møte 03.04.2019 flyttes

Møte i arbeidsutvalget flyttes til mandag 1. april 2019 kl. 11.30 - 15.00, holdes på Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset.

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 06.02.2019 høringsuttalelse til

 • Ny Fjellov

Leses her

Prosjekt "Tynset og Røros som motorer i regional utvikling - fase 2"

Prosjektet som startet i juni 2015 er nå avsluttet. Det har hatt fem innsatsområder:

 • Lokalmathovedstaden Røros
 • Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros' status som verdensarv-sted
 • Verdiskapning knyttet til etablering av arkivene på Tynset
 • Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)
 • TV-produksjon og synlighet

Sluttrapporten kan leses her

Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet vedtok i møte 24. oktober 2018 Handlingsplan 2019-2020 for Regionrådet for Fjellregionen, planen kan leses her

Prosjekt - "Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse til kommunene i Fjellregionen"

Hovedmålet med prosjektet var å kunne yte brukerne faglig forsvarlige tjenester, sikre nødvendig fagkompetanse og finne nye løsninger på utfordringene som venter kommunene i Fjellregionen i de nærmeste årene. Prosjektet startet høsten 2016 og er nå avsluttet. 
Mer om prosjektet og sluttrapport kan leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 3.10.2018 uttalelse til

 • Jernbaneløsning Hamar

Uttalelsen leses her

Kulturminnemiljø med store muligheter i Fjellregionen

Rapporten "Kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen", utarbeidet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, er en solid dokumentasjon på det store kompetansemiljøet regionen har. Den viser at de samlet kan håndtere nasjonale funksjoner og at de kan ta internasjonale posisjoner. 
Rapporten kan leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen vedtok i sitt møte 05.09.2018 uttalelser til 

 • Trøndelagsplanen 2018 - 2030
 • Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019 - 2030 

Uttalelsene kan leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen har gitt uttalelser til:

 • Vedrørende spørsmål om felles ledelse mellom Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett. 
 • Arbeidet med FOT-ruter i Sør-Norge fra april 2020 
 • Fremtidens utdanningsbehov innen jordbruket 

Uttalelsene leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 02.05.2018 vedtatt uttalelser til:

 • Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye arbeidsoppgaver til fylkeskommunene
 • Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029

Uttalelsene kan leses her

Krav til leveringspliktige posttjenester og endring i postloven - høring

Regionrådet for Fjellregionen har levert svar på høring om leveringspliktige posttjenester og endring i postloven til Samferdselsdepartementet. Vedtatt i arbeidsutvalget 04.04.2018, sak 16/2018, uttalelsen kan leses her

Innspill til Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)

Regionrådet for Fjellregionen har gitt innspill til Regionalt Bygdeutvikligsprogram til Fylkesmannen i Hedmark.  Innspillet med vedlegg leses her

Ny leder og nestleder i Ungdomsrådet for Fjellregionen

På Ungdomsrådets vårmøte 5. mars 2018 ble Kristine Herfjord Feragen fra Røros valgt til ny leder etter Erlend K. Nytrøen. Karoline S. Jordet fra Rendalen er valgt til ny nestleder etter Ola Bakkom. Vi ønsker de lykke til.

AU-møte 05.03.2018 - utgår

Planlagt AU-møte mandag 05.03.2018 utgår.

SUM - Skapende ungdomsmesse 2018

Ble arrangert for 15. gang i Verket, Røros onsdag 7. februar, hvor ung skaperkraft og engasjement sto i fokus. Messa er også en arena hvor lokalt næringsliv, kommuner og organisasjoner får presentert seg for ungdommene. Konfransier Martin Holmen og musikerne i Samklang UB skapte god stemning, og det ble delt ut en rekke priser til de beste elev- og ungdomsbedriftene. Oversikt over prisvinnerne kan leses på skapendeungdom.no

Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting

"Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen viser til at det er et uttalt mål fra regjeringen at konkurranseutsettingen av passasjertrafikken blant annet på Rørosbanen skal gi «et enda bedre togtilbud». For Rørosbanens del bør dette bety følgende:
- Bedre togtilbud mellom Røros og Trondheim som gjør det mulig med dagsturer begge veier
Hullet i to-timers frekvensen mellom Røros og Hamar tettes
Flere gjennomgående tog mellom Hamar og Trondheim
- "Fjellregionens innbyggere gis muligheter for å benytte toget i begge retninger både på morgen- og kveldstid"

Vedtatt i arbeidsutvalget 06.12.2017, sak 53/2017, innspillet kan leses her

Møteplan for 2018

Regionrådet for Fjellregionens møteplan for 2018 ble vedtatt i arbeidsutvalget 06.12.2017, sak 52/2017. Møteplanen leses her

Ny leder og nestleder i Regionrådet for Fjellregionen

I Regionrådets møte 22. november 2017 ble Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset valgt til ny leder, med Hans Vintervold, ordfører i Røros som nestleder.  De tar over etter Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga og Jan Håvard Refsethås, ordfører i Holtålen.

Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021

Strategisk plan med Handlingsplan for 2017 og 2018 ble vedtatt på Regionrådets møte 22. november 2017.

Planene kan leses her

Endring i møteplan 2017

Regionrådsmøte 25. oktober, flyttes til 22. november, møtested avklares senere.

Det blir ekstra AU-møte 1. november i Folldal.

Møteplanen for 2017 er oppdatert. 

 

AU-møte 30.08.2017 - utgår

Planlagt AU-møte onsdag 30.08.2017 utgår.

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

- Tynset må bestå med lokal ledelse.

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil understreke at den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF må innebære at divisjonen på Tynset består som et lokalsykehus med akuttfunksjon både innen kirurgi og indremedisin med lokal ledelse, heter det i en vedtatt høringsuttalelse. Forslaget om en hovedsykehusmodell støttes, men det heter at det er nødvendig med ytterligere avklaringer før det kan tas stilling til hvilken modell dette skal være. I en annen uttalelse sier arbeidsutvalget at  Kongsvinger sykehus må beholde sin tilhørighet til dette foretaket. Begge hæringsuttalsene kan leses her

Uttalelse

Regionrådet for Fjellregionen, Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Lufthavnrådet Røros sendte 23.04.2017 høringsinnspill til Stortingsmelding 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, til Stortinget ved v/Transport og kommunikasjonskomiteen. 
Uttalelsen kan leses her

Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum

Prosjektet startet med en hytteundersøkelse i alle kommuner høsten 2015. Det har blitt utarbeidet en Miniveileder, og det er laget noen anbefalinger for kommunene på aktuelle temaer for å bli en attraktiv hyttekommune:

Miniveileder for næringsvennlig hyttebygging i Fjellregionen

Attraktiv hyttekommune - noen anbefalinger for kommunene i Fjellregionen

Les mer om prosjektet her

"Små bruk med lite investeringsrom"

Regionrådet i Fjellregionen har bedt Vekstra Nord-Østerdalen om å regne ut inntektsutviklingen for små og store mjølkebruk i Fjellregionen i årene 2013 – 2016 for å få dokumentert utviklingen i denne meget viktige næringen for  regionen vår. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug har sendt materialet over til Stortinget og skriver blant annet følgende: «Hovedfunnet fra utregningen er at det ordinære resultatet viser en tilnærmet stillstand på de mindre brukene fordi kostnadene øker mer enn inntektsutviklingen og at det er store forskjeller i arbeidsfortjenesten pr årsverk. Det medfører at brukene på 100 tonn ikke har rom for å investere. De sliter driftsapparatet ned.» Statistikker og kommentarer som er sendt Stortinget v/Næringskomiteen, kan leses på neste side.

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har vedtatt uttalelse til:

 • Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018.2021
 • Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021
 • Skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark

Uttalelsene leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 4. januar 2017 vedtatt høringsuttalelse til:

 • Bioøkonomistrategi for Innlandet
 • Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt

Uttalelsene leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 2. november 2016 vedtatt høringsuttalelser til:

 • Tilbudsstrukturen for videregående opplæring
 • Regionreformen
 • Politireformen

Høring Strategisk plan for regionrådet

Forslag til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018 er etter behandling i arbeidsutvalget 26. september nå sendt på høring. Alle er hjertelig velkommen til å avgi høringsuttalelser innen 1. februar. Planen skal endelig behandles i regionrådet på vårmøte. Høringsbrev leses her og forslag til planer leses her.

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har vedtatt, Høring skole- og tilbudsstruktur videregående skoler: "Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at det legges til grunn for det videre arbeidet med skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole består. Det bes om at Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider tett om å gi ungdommen i Fjellregionen et bredest mulig tilbud med samordning av tilbudene ved NØVGS og Røros VGS.  Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen". Uttalelsen med saksutredning leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 25. mai 2016, Uttalelse til Stortingsmelding 21 "Ulv i Norsk natur".
Uttalelsen kan leses her

Uttalelse fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalgets vedtok i sitt møte 6. april 2016, "Uttalelse til Nasjonal Transportplan 2018-2029". Uttalelsen kan leses her

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har vedtatt følgende uttalelser i 2016:
13.01.16  Utalelse om TISA og TTIP
04.02.16  Trøndelagsutredningen
17.02.16  Kommunale næringsfond
29.02.16  Forslag til nytt inntektssystem i kommunene
02.03.16  Regional planstrategi i Hedmark

Uttalelsene leses her

Utredning kommunereform

I forbindelse med kommunereformen ble det fattet vedtak i 7 av regionens 8 kommuner, unntaket er Holtålen, om å lage en felles utredning om kommunereformen i Fjellregionen. Som et ledd i utredningen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunestyremedlemmer og ledergruppa i disse kommunene med utgangspunkt i ekspertutvalgets ti kriterier for en god kommunestruktur. Svarene på dette og resten av utrdeningen kan du lese her.  

International markedsføring av "Datasentere i Fjellregionen"

Arealene som tilbys for etablering av større dataparker i Fjellregionen har fått egen nettside, tynset.koyopa.com. Siden markedsføres gjennom "Invest in Norway", Innovasjon Norges nettsted for markedsføring av norsk næringsliv overfør utenlandske aktører.
Les oppslag i Østlendingen 6.02.15 her

Utkast til samfunnsanalyse av Fjellregionen klart

I forbindelse med prosjektet "Tynset og Røros som motorer i regional utvikling" har det blitt utarbeidet en samfunnsanalyse av Fjellregionen som tar for seg flere ulike aspekter ved livet i regionen. Se hele analysen her.

Rapport klar for undersøkelsen "Livsstilsetablerere med utenlandsk bakgrunn i Fjellregionen"

Det ble i forbindelse med prosjektet Scandinavian Heartland Next Generation gjennomført en undersøkelse blant livsstilsetablerere i Fjellregionen og Dalarna vinteren 2014. Funnene viser i grove trekk at dette er en ressurssterk gruppe som ønsker å bli boende i regionen, dersom det lar seg gjøre økonomisk. Respondentene hadde jevnt over høy utdanning og flertallet trivdes godt med både bomiljø og livet i regionen, og de langt fleste oppga at de ønsket å bli boende i mer enn ti år fremover. Det var noe større grad av misnøye rundt opplevd støtte rundt bedriftsetablering og infrastruktur. Se her for hele rapporten. For den svenske rapporten se her.
Les også reportasje i Østlendingen 29.10.2014 og i Arbeidets Rett 29.10.2014.