Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2019

25.11.2019  Nei til nedleggelse av spisset toppidrett - innspill
                    sendt Fylkesutvalget og Fylkestinget i Innlandet Fylkeskommune

08.11.2019  Fritt skolevalg - høring om forslag til endringer i forskrift
                    til opplæringsloven kapittel 6
 
                    sendt Utdanningsdirektoratet

08.11.2019  Forlag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer
                    i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerskapsloven) - høring

                    sendt Kunnskapsdepartementet

08.11.2019  Endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriere-
                    veiledning i fylkeskommunen - høring

                    sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag
                    fylkeskommuner

30.09.2019  Tilpasninger i kapitalkravene for banker - høring
                    sendt Finansdepartementet

18.09.2019  Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for
                    omstilling og konkurranseevne

                    sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag
                    fylkeskommuner

18.09.2019  Høring rovviltforvaltning
                    sendt Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag
                    fylkeskommuner

09.08.2019  Høring tilbudsstruktur Innlandet fylkeskommune
                    sendt Innlandet fylkeskommune

07.06.2019  Partnerskapsavtale Innlandet fylkeskommune og kommunene - høring
                    sendt Innlandet og Hedmark fylkeskommuner

13.05.2019  Struktur for domstolene - innspill
                    sendt Domstolkommisjonen

03.04.2019  Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen - høring
                    sendt Innlandet, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

02.04.2019  Innspill Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer
                    sendt Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner

14.03.2019  Trafikkstasjonene må bestå - innspill
                    sendt Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens
                    Vegvesen 

15.02.2019  Ny Fjellov - høringsuttalelse
                    sendt Landbruks- og Matdepartementet

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2018

08.10.2018  Jernbaneløsning Hamar - uttalelse
                    sendt Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR

07.09.2018  Regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030 i Hedmark
                    høringsuttalelse, sendt Hedmark fylkeskommune

07.09.2018  Trøndelagsplanen 2018 - 2030, høringsuttalelse
                    sendt Trøndelag fylkeskommune

06.06.2018  Fremtidens utdanningsbehov innen jordbruket
                    sendt Høgskolen Innlandet

05.06.2018  Innspill til arbeidet med FOT-ruter i Sør-Norge fra april 2020
                    sendt Samferdselsdepartementet, Hedmark og Trøndelag
                    fylkeskommune 

04.06.2018  Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2019 - høringsuttalelse 
                    sendt Jernbanedirektoratet 

30.05.2018  Uttalelse vedr spørsmål om felles ledelse mellom Nord-Østerdal
                    tingrett og Sør-Østerdal tingrett

                    sendt Domstoladministrasjonen, Domstolleder i Sør-Østerdal tingrett
                    og Domstolleder i Nord-Østerdal tingrett

07.05.2018  Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver
                    til fylkskommunene - høring

                    sendt Kommunal og moderniseringsdepartementet
                    Vedlegg:
                   
Saksutredning fra arbeidsutvalget i Regionrådet 02.05.2018

03.05.2018  Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - høring
                    sendt Hedmark fylkeskommune

05.04.2018  Krav til leveringspliktige posttjenester og endringer i postloven - høring
                    sendt Samferdselsdepartementet, Stortingspolitikere, Trøndelag og
                    Hedmark fylkeskommuner

23.03.2018  Innspill til regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)
                    sendt Fylkesmannen i Hedmark
                    Vedlegg:
                    Statistikk database melkebruk 100 tonn
                    Statistikk database små arbeidsfortjeneste
                    Statistikk database små med arbeidsfortjeneste pr liter
                    Statistikk database melkebruk 250 tonn
                    Statistikk database store arbeidsfortjeneste
                    Statistikk database store med arbeidsfortjeneste pr liter
                    Kommentarer til statistikk melkeproduksjon
                    Kommentarer til utregning av inntektsutviklingen mjølkeproduksjon 080317
                    Strategi-Matregion Røros

Uttalelser fra arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen i 2017

07.12.2017  Innspill til rutetilbud på Rørosbanen ved konkurranseutsetting
                    sendt Sør-Trøndelag/Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner, og Jernbanedirektoratet

09.05.2017  Idefaserapport Sykehuset Innlandet HF, høring
                    sendt Sykehuset Innlandet

09.05.2017  Foretakstilhørighet Kongsvinger sykehus, høring
                    sendt Helse Sør-Øst

23.04.2017  Stmeld 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, høringsinnspill
                    sendt til Stortinget v/Transport- og kommunikasjonskomiteen

06.02.2017  Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark - høring 
                    sendt Hedmark- og Sør-Trøndelag fylkeskommune

06.02.2017  Handlingsprogram for fylkesveger i Hedmark 2018-2021 - høring
                    sendt Hedmark fylkeskommune

06.02.2017  Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - høringsuttalelse
                    sendt Hedmark fylkeskommune,

19.01.2017  Bioøkonomistrategi for Innlandet, høringsinnspill
                    sendt Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommune

19.01.2017  Geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt - høring
                    sendt Innlandet politidistrikt