Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen

Arbeidsutvalget har i sitt møte 2. november 2016 vedtatt høringsuttalelser til:

 • Tilbudsstrukturen for videregående opplæring
 • Regionreformen
 • Politireformen
 • Høringsuttalelse videregående opplæring:
  Vil samkjøre utdanningstilbud.
  Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener det er klokt å la tilbudsstrukturen ved Nord-Østerdal videregående skole, Røros videregående skole og Storteigen videregående skole ligge fast i 2017/2018 i påvente av nødvendige avklaringer i begge fylkeskommunene om den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i fylkene. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen, heter det i en uttalelse til begge fylkeskommunene . Dette betyr at arbeidsutvalget ønsker samkjøring av prosesser for å finne best mulige løsninger i en utfordrende situasjon med synkende elevtall. 
  Uttalelsen leses her


 

 • Høringsuttalelse regionreformen:
  Nei til sammenslåing av Hedmark og Oppland nå.
  Det hadde vært ønskelig med en plattform som skisserer hva en eventuell sammenslåing skal bygge på. Men slik prosessen er bestemt i Hedmark og Oppland er det verken tid eller planer for dette. Arbeidsutvalget sier derfor på bakgrunn av de utredninger som foreligger nå nei til sammenslåing av fylkene Hedmark og Oppland, heter det i en uttalelse fra AU i Regionrådet for Fjellregionen. Hedmark fylkeskommune avsto fra å stemme. Begrunnelsen er at de nye oppgavene som skal tilfalle fylkene må synliggjøres før man kan fatte et slikt viktig vedtak om sammenslåing. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.Uttalelsen sendes til Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner. Uttalelsen leses her


 

 • Høringsuttalelse politireformen:
  Ja til politi-løsninger.
  Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen støtter opp om forslaget om Tynset som tjenesteenhet i Innlandet politidistrikt i forbindelse med gjennomføringen av politireformen. Videre støttes forslaget om at lokalisering av tjenesteenhet i Trøndelag politidistrikt endres fra Heimdal til Støren. Begge politidistriktene bes om å sørge for et samarbeid som gir befolkningen i Fjellregionen trygghet for politibistand raskest mulig uavhengig av distriktsgrensene, heter det i en uttalelse fra arbeidsutvalget i forbindelse med gjennomføringen av reformen Stortinget har vedtatt. Uttalelsen leses her

 

 

Alle uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionens i 2016 kan leses her