Vedtekter

Vedtekter Ungdomsrådet for Fjellregionen – vedtatt 14.10.2015.

Hovedmålsetting

Ungdomsrådet for Fjellregionen skal jobbe for et bedre arbeids-, utdannings-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Fjellregionen. Ungdomsrådet for Fjellregionen skal være en kanal for ungdomsmedvirkning og samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Delmålsettinger
  • Ungdomsrådet for Fjellregionen skal bidra til at Fjellregionen er en region hvor ungdom trives og blir sett og verdsatt.
  • Ungdomsrådet for Fjellregionen skal være en kanal til medvirkning, og bidra til at ungdommene kan stå sammen i viktige interessesaker for ungdom på tvers av kommune- og fylkesgrensene.
Mandat

Ungdomsrådet for Fjellregionen beslutter selv hvilke tiltak som iverksettes i tråd med hovedmålsettingene. Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett for en representant i arbeidsutvalget og Regionrådet i Fjellregionen, men kan selv bestemme hvor mange som deltar på møtene.

Sammensetning

Ungdomsrådet for Fjellregionen skal bestå av representanter fra ungdomsrådene i Fjellregionen. Alle kommuner skal være representert med to representanter med stemmerett, men kan stille på møtene med så mange representanter de ønsker. Stedfortredere kan møte.

Det velges en leder og en nestleder for ett år om gangen. Vedtak i ungdomsrådet fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil lederens stemme være avgjørende.

Møter

Det skal avholdes to halvårlige møter i Ungdomsrådet for Fjellregionen. Disse møtene holdes i tilknytning til møter i Regionrådet for Fjellregionen. I tillegg avholdes det et tredje møte i form av en workshop/foredrag/kurs eller annet med aktuelt tema. Øvrige møter kan avholdes ved behov. Møtene skal forsøkes avviklet på ulike ukedager og steder i Fjellregionen.

Sekretariat

Administrasjonen i Regionrådet for Fjellregionen har ansvar for sekretariatet for Ungdomsrådet for Fjellregionen. Administrasjonen skal bidra til å finansiere tiltak vedtatt i Ungdomsrådet for Fjellregionen.

Røros 14. oktober 2015