Uttalelser

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2020

Høring - endring i domstolloven

02.11.2020 - Sendt Justiskomiteen på Stortinget

Høring tilbudsstruktur videregående skoler

15.10.2020 - Sendt Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner

Innspill til budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune

12.10.2020 - Sendt Innlandet fylkeskommune

Opprettelse stilling kulturminneforvalter Røros bergstad og Cirkumferensen

22.09.2020 - Sendt Innlandet fylkeskommune

Nye rammebetingelser for drosjenæringen

14.09.2020 - Sendt Innlandet fylkeskommune

Prioriteringer Handlingsprogram for fylkesveier 2022-2025 (27)

14.09.2020 - Sendt Innlandet fylkeskommune

Høringssvar domstolsstrukturen

05.05.2020 - Sendt Justis- og beredskapdepartementet

Høringsuttalse Innlandsstragien

05.05.2020 - Sendt Innlandet fylkeskommune

Klimakur 2030 - høringsuttalse

26.04.2020 - Sendt Miljødirektoratet

Innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2033

13.03.2020 - Sendt Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner

Høringsuttalelse Dobbeltspor og Stasjonsløsning i Hamar

04.02.2020 - Sendt Hamar kommune

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2019

06.12.2019 - Sendt Finansdepartementet:

Finansdepartementet NOU 2019 16 Skattelegging av vannkraftverk

25.11.2019 - Sendt Fylkesutvalget og Fylkestinget i Innlandet Fylkeskommune:

Nei til nedleggelse av spisset toppidrettt

08.11.2019 - Sendt Utdanningsdirektoratet:

Uttalelse - Fritt skolevalg - høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6

08.11.2019 - Sendt Kunnskapsdepartementet:

Høring forlag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap

08.11.2019 - Sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner:

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

30.09.2019 - Sendt Finansdepartementet:

Høring - tilpasninger i kapitalkravene til bankene

18.09.2019 - Sendt Kunnskapsdepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner:

Høring Markussenutvalget - Lærekraftig utvikling Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

18.09.2019 - Sendt Klima- og Miljødepartementet og Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner:

Høring rovviltforvaltning

09.08.2019 - Sendt Innlandet fylkeskommune:

Høring tilbudsstruktur

07.06.2019 - Sendt Innlandet og Hedmark fylkeskommuner:

Høring partnerskapsavtale

13.05.2019 - Sendt Domstolkommisjonen:

Innspill til Domstolkommisjonen

03.04.2019 - Sendt Innlandet, Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner:

Høring skoleinntak innlandet

02.04.2019 - Sendt Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner:

Innspill Nasjonal Transportplan 2022-2033 - utfordringer

14.03.2019 - Sendt Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Statens Vegvesen:

Uttalelse Trafikkstasjoner må bestå

15.02.2019 - Sendt Landbruks- og Matdepartementet:

Høringssvar Ny fjellov fra Regionrådet for Fjellregionen

Uttalelser fra Regionrådet for Fjellregionen i 2018

08.10.2018 - Sendt Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR:

Jernbaneløsning Hamar - uttalelse

07.09.2018 - Høringsuttalelse, sendt Hedmark fylkeskommune:

Høringsuttalse regional plan for kompetanse og arbeidskraft Hedmark

07.09.2018 - Sendt Trøndelag fylkeskommune:

Høringsuttalse Trøndelagsplanen

06.06.2018 - Sendt Høgskolen Innlandet:

HINN- Høringsuttalese vedr utdanningsbehov

05.06.2018 - Sendt Samferdselsdepartementet, Hedmark og Trøndelag fylkeskommune:

FOT-rute Røros fra 2020

04.06.2018 - Sendt Jernbanedirektoratet:

Høring Jernbanesektorens handlingsprogram

30.05.2018 - Sendt Domstoladministrasjonen, Domstolleder i Sør-Østerdal tingrett og Domstolleder i Nord-Østerdal tingrett:

Domstoladministrasjonen - organisering

07.05.2018 - Sendt Kommunal og moderniseringsdepartementet:

Høring av rappport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkskommunene

Vedlegg:

Vedlegg sakskutredning regionreform

03.05.2018 - Sendt Hedmark fylkeskommune:

Jernbanesektroens handlingsprogram 2018-2029 - høring

05.04.2018 - Sendt Samferdselsdepartementet, Stortingspolitikere, Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner:

Høringssvar postombæring

23.03.2018 - Sendt Fylkesmannen i Hedmark:

Innspill til regionalt bygdeutviklingsprogram

Vedlegg:

Statistikk database melkebruk 100 tonn

Statistikk database små arbeidsfortjeneste

Statistikk database små arbeidsfortjeneste med arbeidsfortjeneste pr liter

Statistikk database melkebruk 250 tonn

Statistikk database store arbeidsfortjeneste

Statistikk database store arbeidsfortjeneste med arbeidsfortjeneste pr liter

Kommentarer til statistikk melkeproduksjon

Kommentarer til utregning av inntektsutviklingen mjølkeproduksjon

Strategi-Matregion Røros